نگارش ۳

ریاضیات گسسته

حسابان ۲

شیمی ۳

دین و زندگی

عربی، زبان قرآن ۳

فارسی ۳

سلامت و بهداشت

فیزیک ۳

هویت اجتماعی

هندسه ۳

زبان خارجی۳ + کتاب کار