علوم و فنون ادبی ۳

نگارش ۳

زبان خارجی۳ + کتاب کار

ریاضی و آمار ۳

عربی، زبان قرآن ۳

تحلیل فرهنگی

جغرافیا

فارسی ۳

سلامت و بهداشت

تاریخ۳

فلسفه