نگارش ۳

زبان خارجی۳ + کتاب کار

عربی، زبان قرآن ۳

شیمی ۳

دین و زندگی ۳

فیزیک

ریاضی ۳

فارسی ۳

سلامت و بهداشت

زیست شناسی ۳

هویت اجتماعی