عربی / دینی پایه دهم

فارسی پایه دهم

جغرافیا پایه دهم

علوم تجربی و آزمایشگاه پایه دهم

فیزیک پایه دهم

شیمی پایه دهم

هندسه پایه دهم

زبان خارجه پایه دهم

امادگی دفاعی پایه دهم

هنر پایه دهم

کارگاه و کار آفرینی

تفکر پایه دهم

ریاضی پایه دهم