عربی/ دینی پایه دهم

فارسی پایه دهم

جغرافیا پایه دهم

هنر پایه دهم

زبان خارجه پایه دهم

امادگی دفاعی پایه دهم

اقتصاد

کارگاه و کار آفرینی

تفکر پایه دهم

ریاضی پایه دهم

منطق پایه دهم

تاریخ پایه دهم

جامعه شناسی پایه دهم